Het Wijnpakhuis valt onder de verantwoordelijkheid van Buitendijk dagversgroothandel bv (KvK: 24110113)

ALGEMENE AANBIEDINGS-, KOOP- VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN

Buitendijk dagversgroothandel bv
1. Definities
De hierna volgende termen hebben voor de toepassing van deze voorwaarden de daarachter vermelde betekenissen:

Buitendijk dagversgroothandel bv besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te Rotterdam.

Koper:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Kaashandel J. Buitendijk B.V. een overeenkomst wil sluiten, danwel heeft gesloten tot het leveren van zaken of het verrichten van diensten;

Goederen:
al die zaken en/of diensten die Kaashandel J. Buitendijk B.V. aan haar kopers te koop respectievelijk te verlenen aanbiedt;

Overeenkomst :
de tussen Buitendijk dagversgroothandel bv en haar koper gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van diensten door Buitendijk dagversgroothandel bv

2. Toepasselijkheid en reikwijdte

2.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Buitendijk dagversgroothandel bv. Deze voorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van deze aanbiedingen en overeenkomsten.

2.2.
Wanneer in een aanbieding danwel overeenkomst van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts voorzover zulks uitdrukkelijk is overeengekomen en door Buitendijk dagversgroothandel bv schriftelijk is bevestigd. Alle bepalingen van deze voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn onverminderd van kracht.

2.3.
Inkoop-, leverings- of andere voorwaarden waarnaar door de koper wordt verwezen, binden Buitendijk dagversgroothandel bv niet, tenzij door haar uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

2.4.
Indien door een toeleverancier van Buitendijk dagversgroothandel bv
verkoop-, leverings- of andere voorwaarden zijn bedongen, die Buitendijk dagversgroothandel bv uitdrukkelijk heeft aanvaard, treden de voorwaarden van die toeleverancier in de plaats van de daarmee eventuele strijdige bepalingen van deze voorwaarden, welke voor het overige onverminderd hun gelding houden.

2.5.
De algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op door Buitendijk dagversgroothandel bv geleverde diensten, tenzij de aard van de bijzondere bepaling van de algemene voorwaarden zich tegen toepasselijkheid op de levering van diensten verzet.

3. Offertes

3.1.
Een offerte is bindend indien Buitendijk dagversgroothandel bv dit schriftelijk doet met vermelding van een termijn waarbinnen de offerte voor aanvaarding openstaat. Aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden. Offertes met daarin genoemde prijzen, beschrijvingen en voorwaarden, moeten steeds als één geheel worden beschouwd.

4. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

4.1.
De overeenkomsten en de aanvullingen en wijzigingen daarvan komen pas tot stand door de schriftelijke bevestiging daarvan door Buitendijk dagversgroothandel bv

4.2.
De overeenkomsten verbinden Buitendijk dagversgroothandel bv slechts tot hetgeen in haar opdrachtbevestiging is vermeld. Wanneer een opdrachtbevestiging van Buitendijk dagversgroothandel bv verwijst naar een door haar gedane offerte is deze verwijzing slechts van kracht voorzover zij niet afwijkt van de overige inhoud van haar opdrachtbevestiging.

5. Levering

5.1.
Met levertijden worden slechts termijnen aangegeven waarbinnen Buitendijk dagversgroothandel bv zal streven de overeenkomst te hebben uitgevoerd en binden Buitendijk dagversgroothandel bv niet. Buitendijk dagversgroothandel bv is niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, die voor de koper voortvloeit uit het feit dat Buitendijk dagversgroothandel bv de overeenkomst uitvoert nadat de levertijd daarvoor is verstreken. De koper is in zulk geval niet gerechtigd de levering van de gekochte zaken te weigeren met een beroep op het overschrijden van de levertijd.

5.2.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door de koper gekochte zaken voor rekening en risico van de koper vanaf het tijdstip van levering door Buitendijk dagversgroothandel bv. Indien de zaken met eigen vervoermiddelen van Buitendijk dagversgroothandel bv bij de koper worden bezorgd, zijn de zaken geleverd zodra zij uit deze vervoermiddelen zijn gelost. Worden de zaken niet met de eigen vervoermiddelen van. Buitendijk dagversgroothandel bv bezorgd, dan zijn deze geleverd zodra zij het magazijn van. Buitendijk dagversgroothandel bv hebben verlaten.

6. Wijzigingen

6.1.
Wanneer Buitendijk dagversgroothandel bv een wijziging, aanvulling of correctie van de overeenkomst aanvaardt, welke aanvaarding slechts schriftelijk kan geschieden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van levering.

Extra leveringen worden door Buitendijk dagversgroothandel bv steeds volgens de geldende tarieven aan de koper in rekening gebracht. Mocht een wijziging, aanvulling of correctie als hiervoor bedoeld minder leveringen voor. Buitendijk dagversgroothandel bv met zich meebrengen dan eerder was overeengekomen, dan is Buitendijk dagversgroothandel bv niet gehouden om de overeengekomen prijs (evenredig) te verminderen.

7. Prijs

7.1.
De met Buitendijk dagversgroothandel bv overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Meerkosten worden apart in rekening gebracht.

7.2.
Buitendijk dagversgroothandel bv is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen, ook al vindt toepassing plaats nadat zij eerder andere prijzen heeft geoffreerd. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

8. Betaling

8.1.
Betaling dient te geschieden binnen twintig dagen na dagtekening van de door Kaashandel J. Buitendijk B.V. aan de koper gezonden factuur. De betaling wordt geacht te zijn gedaan wanneer het verschuldigde door Buitendijk dagversgroothandel bv is ontvangen.

8.2.
In voorkomende gevallen is Buitendijk dagversgroothandel bv gerechtigd om gehele of gedeeltelijke betaling vooruit te verlangen. Met de uitvoering van de overeenkomst wordt in dat geval begonnen, na ontvangst van de
betaling van de gezonden voorschotfactuur.

8.3.
De koper betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of schuldvergelijking. De vordering tot betaling van de gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer koper in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder-curatelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van koper wordt gelegd of wanneer deze overlijdt, het bedrijf van koper in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.4.
Reclames zowel op de levering van zaken, alsook op facturen kunnen slechts worden behandeld wanneer aangetekend schriftelijk ingediend binnen 8 dagen na aflevering van de zaak/zaken, na toezending van de facturen, en nadien niet meer. Reclames schorten de betalingsverplichting(-en) van de koper niet op.

8.5.
Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen twintig dagen na de datum van dagtekening van de factuur, is Buitendijk dagversgroothandel bv gerechtigd aan koper een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van de wettelijke rente van het totale factuurbedrag, inclusief de verschuldigde omzetbelasting waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand. Tevens is Buitendijk dagversgroothandel bv in een dergelijk geval gerechtigd buiten de koopsom en de rente van de koper te vorderen alle incassokosten, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd, in ieder geval waarin Buitendijk dagversgroothandel bv zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van f 250,–.

Uit het enkele feit dat Buitendijk dagversgroothandel bv zich heeft verzekerd van hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien Buitendijk dagversgroothandel bv het faillissement van de koper aanvraagt, is deze buiten de koopsom en de rente en daarop drukkende buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van de faillissements-aanvraag verschuldigd.

8.6.
Indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Kaashandel J. Buitendijk B.V. gerechtigd leveranties of terbeschikkingstellingen van zaken te staken totdat de koper al hetgeen hij aan Buitendijk dagversgroothandel bv verschuldigd is volledig zal hebben voldaan. is eveneens gerechtigd vooruitbetaling c.q. zekerheid te verlangen in het geval dat kredietwaardigheid van de koper daartoe naar het oordeel van Buitendijk dagversgroothandel bv aanleiding geeft.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1.
Alle door of namens Buitendijk dagversgroothandel bv geleverde zaken, daaronder begrepen emballage, blijven eigendom van Kaashandel J. Buitendijk B.V. tot het moment dat de koper aan al zijn verplichtingen jegens Buitendijk dagversgroothandel bv , waaronder begrepen betaling van eventuele rente en kosten, heeft voldaan.

9.2.
In geval de koper enige verplichting uit overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens Buitendijk dagversgroothandel bv niet nakomt, is deze zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst gerechtigd de zaken terug te nemen, op kosten van de koper. In geval Buitendijk dagversgroothandel bv. beroep doet op het eigen-domsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(-en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Buitendijk dagversgroothandel bv tot het vorderen van een vergoeding van schade, gederfde winst en rente. De koper is verplicht Buitendijk dagversgroothandel bv terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

9.3.
De koper kan over de zaken niet beschikken dan in de normale uitoefening van zijn onderneming, meer in het bijzonder mogen de door Buitendijk dagversgroothandel bv geleverde zaken niet aan derden worden verpand of in eigendom tot zekerheid worden overgedragen.

10. Tussentijdse beëindiging en ontbinding

10.1.
Iedere partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voordat de zaken zijn geleverd, indien de andere partij na de door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, of zijn ondercuratele-stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken van de koper wordt gelegd of wanneer deze overlijdt, het bedrijf van koper in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10.2.
De hierbedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt niet langer verplicht zijn om de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op voor het tijdstip van beëindiging reeds geleverde zaken blijven echter in stand.

11. Aansprakelijkheid

11.1.
Buitendijk dagversgroothandel bv is nimmer aansprakelijk voor de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en of andere gevolgschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2.
De koper vrijwaart Buitendijk dagversgroothandel bv voor aanspraken van derden, terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik en/of verbruik dat van de goederen wordt gemaakt.

11.3.
Indien de geleverde zaken gebrekkig zijn, heeft de koper slechts het recht op gratis herstel of vervanging van die zaken mits deze nog in dezelfde staat verkeren als bij levering en in die staat door Buitendijk dagversgroothandel bv zijn terugontvangen. Van dit recht dient de koper binnen 24 uur na aflevering van de zaken gebruik te maken. Latere reclames kunnen niet in behandeling worden genomen.

12. Overmacht

12.1.
Buitendijk dagversgroothandel bv is niet aansprakelijk, indien en voorzover zij haar overeenkomsten niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Buitendijk dagversgroothandel bv behoort te komen. Vertraging bij of toerekenbare tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Buitendijk dagversgroothandel bv vervoersmoeilijkheden en werkstakingen, alsmede al hetgeen de wet en de jurisprudentie onder overmacht verstaan, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13. Toepasselijk recht

13.1.
De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd d.d. 25 januari 1995 bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.